OE BGK HÖK

 

Küldöttgyűlés

 

L

N

Ö

K

S

É

G

Bekő Bálint
Részönkormányzat Elnöke

  Szőke Levente
Alelnök
 
Trunk Dániel
Érdekvédelmi ügyekért felelős elnökségi tag
Balla Máté
Gazdasági ügyekért felelős elnökségi tag
Várhalmi Sándor
Rendezvényekért felelős elnökségi tag
 

Koordinátor(ok)

  Kotfas Botond Winkfein Gábor Tóth László
  Gyenese Péter

 

Krajcsik Zoltán

 


Az Óbudai Egyetem Szervezeti és Működési Szabályzata

Érdekképviseletek alapszabályai

ÓBUDAI EGYETEM
HALLGATÓI ÖNKORMÁNYZAT ALAPSZABÁLYA

II. fejezet

17§. A Részönkormányzatok
 

(1). A Részönkormányzatok a jelen Alapszabályban foglalt rendelkezéseknek megfelelően fejtik ki tevékenységüket.

(2). A Részönkormányzat gyakorolja a Hallgatói Önkormányzat jogait, és kötelességeit az adott kart, kollégiumot vagy területet érintő kérdésekben, különösen:

a. képviseli a hallgatók érdekeit kari testületekben;

b. együttműködik hazai és nemzetközi hallgatói szervezetekkel;

c. véleményezi és segíti a kar működését befolyásoló elképzelések, stratégiai tervek, határozatok kialakítását;

d. támogatja és szervezi a kar hallgatóinak szakmai, kulturális, sport- és közösségi tevékenységét;

e. képviseli a hallgatók érdekeit a tananyag számonkérésének (vizsgarendszer) korszerű és hatékony formáinak kidolgozásában;

f. részt vállal a hallgatók érdekeinek leginkább megfelelő tanrend (curriculum) kialakításában, valamint annak esetleges módosításában;

g. részt vesz az oktatás reformjában, racionalizálásában;

h. elősegíti a kari hallgatók oktatási színvonalának emelését;

i. indítványozhatja- és segíti az oktatói munka hallgatói véleményezését;

j. a kari, egyetemi és egyéb kiadványokon, elektronikus úton és más módon folyamatosan tájékoztatja a kar polgárait a részönkormányzat tevékenységéről, a kar és az Egyetem hallgatóinak életével kapcsolatos kérdésekről, a rendezvényekről, a különféle pályázatokról, ösztöndíj- és álláslehetőségekről;

k. ápolja a kar és az Egyetem hagyományait és újakat teremt;

l. saját rendezvényeire azok szervezéséről, lebonyolításáról, támogatásáról az Egyetem által átruházott jogkörben természetes és/vagy jogi személyekkel, gazdasági társaságokkal szerződéskötést kezdeményezhet a Kötelezettségvállalásról és szerződéskötés rendjéről szóló szabályzatban foglaltak szerint.

m. anyagi lehetőségeihez mérten pályázati rendszerben támogatja a Kar nem jogi személyiségű hallgatói szerveinek, öntevékeny csoportjainak működését.

(3). Olyan ügyekben, amelyek nem kizárólag egyetemi szinten orvosolhatóak a részönkormányzat autonóm módon járhat el.

(4). A Részönkormányzat részt vesz a hallgatókkal közvetlenül kapcsolatos ügyek intézésében.

(5). Jogosult a hallgatói juttatásokról és térítésekről szóló szabályzat szerint, illetve egyéb módon a részönkormányzatra jutó hallgatói pénzeszközök elosztásának meghatározására, melyek felhasználását a HÖK ellenőrzi.

(6). A Részönkormányzatok a félévenként benyújtják az előző félévi kari normatív és dologi pénzkeret felhasználásáról készült kimutatást a Hallgatói Tanácsnak

(7). Szervezetüket és működésüket jelen Alapszabály keretein belül határozzák meg.

forrás: OE HÖK ALAPSZABÁLYA