Bekő Bálint
Részönkormányzat Elnöke


Az Óbudai Egyetem Szervezeti és Működési Szabályzata

Érdekképviseletek alapszabályai

ÓBUDAI EGYETEM
HALLGATÓI ÖNKORMÁNYZAT ALAPSZABÁLYA

II. fejezet

20§. A Részönkormányzat elnöke

(1). A Részönkormányzat legfőbb vezető tisztségviselője.

(2). A Részönkormányzat elnökének feladatai:

f. A KHÖK Elnöke elsősorban irányítói tevékenységet végez, összehangolja a KHÖK szerveinek működését, vezeti az Elnökség munkáját és irányítja a KHÖK irodáját. Képviseli a KHÖK-öt kari, egyetemi, országos és nemzetközi fórumokon, felelősséggel tartozik a KHÖK működéséért;

g. Elnökké az választható, aki a Kar beiratkozott és aktív hallgatói jogviszonnyal rendelkező hallgatója;

h. Első fokon felelős a KHÖK vagyonáért;

i. Rendszeres kapcsolatot tart a Kar és az EHÖK vezetőségével;

j. Ülésenként köteles beszámolni a kari (helyi) elnökségnek és a KGY-nek az előző ülés óta eltelt időszakban végzett munkáról;

k. Folyamatosan követi és értékeli a KHÖK elnökségének munkáját;

l. Heti egy fogadóórát tart a Hallgatói Központokban, vagy az elnökségi irodákban;

m. Jelöli az Elnökség tagjait a Kari Küldöttgyűlés előtt.

(3). Az elnök jogai:

a. Gyakorolja az egyetemi szabályzatokban, Szenátusi, Kari tanácsi, rektori, dékáni vagy KHÖK elnökségi, KHÖK elnöki határozatokban biztosított jogait.

b. Hivatalból tagja a HÖK testületnek.

c. Megválasztásának félévében és attól kezdve megbízatása megszűnése tanulmányi félévével bezárólag egyéni tanrendben részesülhet. 

(4). Az adott KHÖK közéleti ösztöndíj keret terhére, közéleti ösztöndíjban részesülhet.

(5). Mandátuma egy évre szól, megbízatási ideje – valamennyi Hallgatói Önkormányzati tisztségének időtartamát egybeszámítva – legfeljebb 4 év lehet.

(6). A részönkormányzat elnökség valamely tagjának mandátumának lejárata előtti megszűnés esetén, az új választásig történő időszakra megbízottat jelölhet ki a feladat betöltésére. A megbízott szavazati joggal nem rendelkezik. Akadályoztatása esetén az Alelnök egy személyben helyettesíti. Amennyiben ez nem lehetséges, az elnökség által kijelölt két elnökségi tag járhat el nevében testületileg.

(7). Az elnök egyéb jogainak és kötelezettségeinek tekintetében jelen alapszabály 47.§-49.§ szerinti a HÖK képviselőire vonatkozó általános szabályok a mérvadóak.

(8). Feladata az utalványrendelet elkészítése minden hónap 10. napjáig.

(9). A kar dékánjának, vagy megbízottjának a KHÖK elnök pozícióra pályázó jelölteket a tanulmányi előmenetelük és tudományos szakmai munkája alapján véleményezni kell! A véleményezés elkészültéért a részönkormányzat elnöke felelős!

forrás: OE HÖK ALAPSZABÁLYZAT