Az Óbudai Egyetem Szervezeti és Működési Szabályzata

Érdekképviseletek alapszabályai

ÓBUDAI EGYETEM
HALLGATÓI ÖNKORMÁNYZAT ALAPSZABÁLYA

II. fejezet

19§. A Részönkormányzat elnöksége

(1). A részönkormányzat elnöksége a KGY ülések közötti időszakban a KGY döntéshozatali jogával rendelkezik, kivéve a kizárólagos jogköröket. Döntéseiről a következő KGY-n beszámol. A KGY-nek lehetősége van ezen döntéseket szavazás útján semmisnek nyilvánítani és új határozatot hozni.

(2). Az elnökség tagjai a részönkormányzat elnöke, és alelnöke és elnökségi tagjai.

(3). Hatásköreit testületileg gyakorolja.

(4). Előkészíti a KGY anyagát, valamint beszámol az ülések közötti munkájáról. A gyűlés számára mások által készített előterjesztéseket előzetesen véleményezi, valamint tanácsadó és véleményező testületként a KHÖK elnök munkáját segíti.

(5). A KHÖK elnökségének feladata a KHÖK-öt érintő azon döntések meghozatala, mely feladatokat a KGY az elnökség hatáskörébe utal.

(6). A KHÖK elnökségének tagjai kötelesek a KHÖK céljainak megvalósításában részt venni a KGY döntései, megbeszélései alapján.

(7). Az KHÖK alelnökének és elnökségi tagjainak beszámolási kötelezettségük van a KHÖK elnökének az elnökségi üléseken.

(8). A KHÖK elnökségét a tisztújító KGY egy évre választja.

(9). A KHÖK elnökségének tagjává az a hallgató választható, aki a Kar beiratkozott és aktív jogviszonnyal rendelkező hallgatója.

(10). Feladatai ellátásának segítésére bizottságot hozhat létre saját tagjaiból, melynek munkájába tanácskozási joggal külső személyeket is bevonhat.

(11). Az elnökségi ülést a KHÖK elnöke hívja össze havonta legalább 1 alkalommal.

(12). Az Részönkormányzat elnökségének összetétele:

a. Elnök

b. Alelnök

c. Érdekvédelmi ügyekért felelős elnökségi tag (Kari sajátosságként, egynél több)

d. Gazdasági ügyekért felelős elnökségi tag

e. PR- és Rendezvényekért felelős elnökségi tag

(13). A Részönkormányzat legitim amennyiben legalább az Elnök, Alelnök és Érdekvédelmi ügyekért felelős elnökségi tag poziíciót betölti egy megbízott vagy pályázás útján megválasztott személy.

(14). Amennyiben a KHÖK elnökségében a KHÖK gazdasági ügyekért felelős elnökségi tagja vagy a KHÖK PR és rendezvényekért felelős elnökségi tagja mandátumának lejárta előtt lemond, vagy a Küldöttgyűlés visszahívja, 30 napon belül be kell tölteni a megüresedett pozíciót. A pozíciót megbízással is be lehet tölteni. A KHÖK elnök köteles pályázatot kiírni a pozíció(k) betöltésére a lemondást vagy visszahívást követő napon. Amennyiben a kiírt pozícióra nem érkezik be érvényes pályázat vagy a pályázás sikertelen, ismét ki kell írni azt. Ha a pozíciót a második kiírást követően sem sikerül betölteni, a Küldöttgyűlés a KHÖK elnök javaslatára dönthet a pozíció adott tanulmányi évre történő felfüggesztéséről.

(15). A felfüggesztést a KHÖK elnöksége visszavonhatja, amennyiben a pozíció(k) betöltését indokoltnak tartja.

(16). A küldöttgyűlés a pozíció(k) felfüggesztéséről minden tanulmányi év I. félévének első küldöttgyűlésén dönt.

forrás: OE HÖK ALAPSZABÁLYZAT