Az Óbudai Egyetem Szervezeti és Működési Szabályzata

Érdekképviseletek alapszabályai

ÓBUDAI EGYETEM
HALLGATÓI ÖNKORMÁNYZAT ALAPSZABÁLYA

II. fejezet

18§. A Részönkormányzat küldöttgyűlése

(1). A részönkormányzat küldöttgyűlése a részönkormányzat legfőbb döntéshozó szerve.

(2). Hatásköreit testületileg gyakorolja.

(3). A hallgatói részönkormányzat küldöttgyűlésének (KGY) jogai, és kötelezettségei:

a. Egyetértési joga van az OE HÖK Alapszabály kari sajátosságaival;

b. Megválasztja a Részönkormányzat elnökét, alelnökét és elnökségi tagjait;

c. Döntéshozatal helyi szinten a hallgatókat érintő kérdésekben;

d. Megvitatja és elfogadja a részönkormányzat éves dologi költségvetését;

e. Dönt a részönkormányzat elnökének, alelnökének és elnökségi tagjainak beszámolójának elfogadásáról;

f. Megválasztja a Kari Bizottságok delegáltjait.

(4). A KGY-t félévente legalább 3 alkalommal kell összehívnia a KHÖK elnökének.

(5). A KGY szavazati jogú tagjai a Kar érdekvédelmi felelősei, ahol a szavazati jogok nem átruházhatóak.

(6). A KGY tanácskozású jogú tagjai a KHÖK elnöksége és az EHÖK elnöke.

(7). A részönkormányzat kizárólagos jogkörei:

a. A KHÖK elnökségi tagjainak megválasztása, visszahívása;

b. A KHÖK költségvetésének elfogadása;

c. Az elnökségi beszámolók elfogadása;

d. Kari (helyi) bizottságokba tagok delegálása;

e. Részönkormányzati küldöttgyűlési határozatok alkotása.

forrás: OE HÖK ALAPSZABÁLYZAT